Informácia prijímateľa o nenávratnom finančnom príspevku (NFP)

Operačný program - Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Miesto realizácie projektu: KDS, s.r.o., Novozámocká 47, 942 01 Šurany
 • Názov a stručný opis projektu:

  „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KDS, s.r.o. rozšírením medzinárodnej obchodnej spolupráce.“

  Rozvoj medzinárodnej spolupráce a zviditeľnenie našej spoločnosti prostredníctvom účastí na obchodných misiách a výstavách, prezentácia spoločnosti a kvality jej výrobkov za účelom širšieho zapojenia do medzinárodnej deľby práce.
 • Názov a sídlo prijímateľa: KDS, s.r.o., Novozámocká 47, 942 01 Šurany
 • Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:

  08/2013 – 05/2015

 • Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

  www.mhsr.sk, www.siea.sk,

 • Výška schváleného príspevku: 25 316,79 EUR
Európska únia Ministerstvo hospodárstva SR Slovenská inovačná a energetická agentúra